Chi tiết về Tác giả

Nguyễn Phương Minh, Trần

  • S. 286 (2014) - Bài viết
    Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng trẻ đối với quảng cáo SMS
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124