Chi tiết về Tác giả

NGUYỄN TRÂM ANH, TRẦN

  • T. 27, S. 6 (2016) - Bài viết
    Mô hình cảnh báo sớm khủng hoảng tiền tệ: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124