Chi tiết về Tác giả

NGUYỄN HUY NHÂN, TRẦN

  • T. 26, S. 3 (2015) - Bài viết
    Nghiên cứu tác động của thông tin đến độ bất ổn giá chứng khoán ở Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124