Chi tiết về Tác giả

NGUYỄN NGỌC ANH, PHẠM

  • S. 249 (2011) - Bài viết
    Khu công nghiệp sinh thái - Kinh nghiệm thế giới và hàm ý cho VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124