Chi tiết về Tác giả

Ngọc Danh, Nguyễn

  • S. 284 (2014) - Bài viết
    Xác định các chỉ báo đo lường nghèo đa chiều cho hộ gia đình nông thôn VN
    Tóm tắt
  • S. 284 (2014) - Bài viết
    Những yếu tố quyết định đa dạng hóa thu nhập và ảnh hưởng đối với thu nhập hộ gia đình nông thôn Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124