Chi tiết về Tác giả

BÌNH DƯƠNG, NGUYỄN

  • S. 263 (2012) - Bài viết
    Phân tích tỉ lệ thâm nhập của hàng hóa Trung Quốc trên thị trường VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124