Chi tiết về Tác giả

Ngọc Cường, Mai

  • S. 289 (2014) - Bài viết
    Chính sách an sinh xã hội với phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124