Chi tiết về Tác giả

NGUYỄN ĐOAN KHÔI, LÊ

  • S. 266 (2012) - Bài viết
    Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa - Trường hợp cánh đồng mẫu lớn ở An Giang
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124