Chi tiết về Tác giả

CAO VIỆT, HỒ

  • S. 265 (2012) - Bài viết
    Ước lượng lợi ích tài chính của chuỗi giá trị dừa Bến Tre
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124