Chi tiết về Tác giả

NHƯ Ý, ĐẶNG

  • T. 26, S. 11 (2015) - Bài viết
    Tác động của thanh khoản thị trường chứng khoán đến đầu tư của các công ty niêm yết: Bằng chứng tại Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124