Chi tiết về Tác giả

NGUYÊN DUY, ĐẶNG

  • T. 26, S. 9 (2015) - Bài viết
    Năng suất các yếu tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu cho trường hợp tỉnh Khánh Hòa
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124