S. 251 (2011)

Mục lục

Bài viết

Thực tiễn quản lý nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán - Bài học cho VN Tóm tắt
BÙI THANH 14-19
Ảnh hưởng vốn xã hội của lãnh đạo doanh nghiệp đến việc tiếp cận quỹ đất phát triễn dự án bất động sản Tóm tắt
HUỲNH THANH ĐIỀN 29-36
Đầu tư công chèn lấn hay thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân ở VN Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH 37-45
Kiểm định mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Tóm tắt
TRƯƠNG ĐÔNG LỘC, TRẦN THỊ HẠNH PHÚC 02-08
Đẩy mạnh công nghiệp hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở VN Tóm tắt
BÙI QUANG BÌNH 46-53
Vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế vào công tác lập báo cáo tài chính ở các công ty cổ phần VN chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán quốc tế Tóm tắt
HÀ XUÂN THẠCH, NGUYỄN NGỌC HIỆP 09-13
Tác động của thể chế đến hành vi hợp tác của người dân về kiểm soát môi trường: Thực nghiệm về việc sử dụng thuốc trừ sâu ở Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
Nguyễn Trọng Hoài, TRƯƠNG CÔNG THANH NGHỊ 54-60
Hợp tác công tư phát triển thị trường nhà ở cho người thu nhập thấp tại TP.HCM Tóm tắt
NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 20-28


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124