S. 257 (2012)

Mục lục

Bài viết

ẢNH HƯỞNG TỪ NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH CỦA CỬA HÀNG MẠNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRÊN MẠNG Tóm tắt
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 45-55
ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRƯỜNG HỢP CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN) Tóm tắt
HUỲNH TRƯỜNG HUY, NGUYỄN PHÚ SON, NGÔ MỸ TRÂN, VÕ HỒNG PHƯỢNG 11-19
GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT FDI VÀO VIỆT NAM THEO CÁCH TIẾP CẬN MARKETING Tóm tắt
NGUYỄN QUỐC NGHI, NGUYỄN HỮU THUẬN 56-61
KHẢ NĂNG VÀ XU HƯỚNG CẠNH TRANH CỦA NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM Tóm tắt
NGUYỄN VĂN HOÁ, TRẦN ĐÌNH LÝ 40-44
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH VAY VỐN TÍN DỤNG CỦA HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt
ĐẶNG THANH SƠN 27-33
THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VÙNG DU LỊCH BẮC TRUNG BỘ Tóm tắt
NGUYỄN QUYẾT THẮNG, NGUYỄN VĂN HOÁ 02-10
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI Tóm tắt
PHAN THỊ LIÊN 34-39
NGƯỠNG NỢ CÔNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở VIỆT NAM Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH 20-26


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124