S. 262 (2012)

Mục lục

Bài viết

Đánh giá hiệu quả sản xuất dừa ở nông hộ tỉnh Bến Tre Tóm tắt
TRẦN TIẾN KHAI, LÊ VĂN GIA NHỎ, NGUYỄN VĂN AN 21-29
Nghiên cứu tác động của giới tính người tiêu dùng VN đến hành vi mua hàng thời trang Tóm tắt
NGUYỄN HOÀNG VIỆT 46-54
Những vấn đề cần bổ sung sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân Tóm tắt
NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU, NGUYỄN THỊ KIM TUYỂN 30-37
Chương trình nông thôn mới ở VN - Một số vấn đề đặt ra và kiến nghị Tóm tắt
ĐỖ KIM CHUNG, KIM THỊ DUNG 03-10
Thu nhập và giải pháp nâng cao thu nhập của nông hộ tham gia hoạt động làng nghề ở tỉnh Bạc Liêu Tóm tắt
MAI VĂN NAM 11-20
Đo lường mức độ căng thẳng đối với công việc của viên chức trong các trường đại học Tóm tắt
TRẦN KIM DUNG, TRẦN THỊ THANH TÂM 38-45
Ý định quay lại và truyền miệng tích cực của du khách quốc tế đối với Nha Trang Tóm tắt
HỒ HUY TỰU, TRẦN THỊ ÁI CẨM 55-61


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124