T. 27, S. 4 (2016)

Mục lục

Bài viết

Các yếu tố vĩ mô tác động đến kiều hối: Nghiên cứu thực nghiệm tại châu Á - Thái Bình Dương Tóm tắt
NGUYỄN PHÚC CẢNH 81-98
Những nhân tố tác động đến vấn đề làm trơn cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO, NGUYỄN THỊ THÙY LINH 63-80
Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp cận cấu trúc ngành và nhận dạng nhân tố tác động Tóm tắt
NGUYỄN TRỌNG HOÀI, HUỲNH THANH ĐIỀN 02-20
Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận sử dụng dịch vụ bảo lãnh tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt
NGUYỄN TRUNG HIẾU 99-119
Phản ứng của thị trường với thông báo đăng kí giao dịch cổ phiếu của nhà quản lí Tóm tắt
VÕ XUÂN VINH, LA NGOC̣ GIÀU 44-62
Ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt
TRƯƠNG ĐÔNG LỘC, NGÔ MỸ TRÂN 21-43


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124