T. 27, S. 2 (2016)

Mục lục

Bài viết

Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp Việt Nam: Tiếp cận bằng hồi quy phân vị Tóm tắt
TRẦN THỊ TUẤN ANH 108-127
Xây dựng các chỉ số đo lường mức sống hộ gia đình Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN HỮU DŨNG 17-34
Áp dụng phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động cho các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt
ĐÀO THỊ THU GIANG, TRẦN TÚ UYÊN 76-89
Tác động của chất lượng thông tin báo cáo tài chính đến tính thanh khoản chứng khoán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt
PHẠM NGỌC TOÀN, DƯƠNG THỊ NHÀN 90-107
Tác động của vốn con người đến tăng trưởng kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, TỪ ĐỨC HOÀNG 02-16
Tác động của thiên tai đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Tiếp cận theo mô hình VAR Tóm tắt
NGUYỄN KHẮC HIẾU, NGUYỄN HOÀNG BẢO 35-52
Tác động của các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp đến tính thích đáng của chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính Tóm tắt
NGUYỄN XUÂN HƯNG, PHẠM QUỐC THUẦN 53-75


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124