Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 238 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng nhận thức về báo cáo trách nhiệm của nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất ? VN

PHẠM VĂN DƯỢC

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=845cd807-1b54-4c0e-9a56-e3f4fe4f14b0Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124