Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 237 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến vị trí một căn nhà tới giá căn nhà đó tại TP.HCM

NGUYỄN MINH TUẤN

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9431a159-9243-4c60-b96c-1202e58f7b5bĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124