Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 242 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của lạm phát lên hiệu quả của thước đo EVA

TRỊNH QUANG THIỀU

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=0c2105f3-8d24-4ba9-ba4b-f0d05bdd2e0fĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124