Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 260 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của giá trị dịch vụ và rào cản chuyển đổi lên lòng trung thành của khách hàng. So sánh hai ngành dịch vụ lưu trú: Khách sạn và căn hộ dịch vụ

PHẠM NGỌC THÚY, PHẠM THỊ THỤC ĐOAN

Tóm tắt


Bài viết này nhằm so sánh mức độ ảnh hưởng của hai tiền tố của lòng trung thành là giá trị dịch vụ (GTDV) và rào cản chuyển đổi (RCCĐ) giữa hai ngành du lịch khách sạn và căn hộ dịch vụ. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định GTDV và RCCĐ có tác động trực tiếp lên lòng trung thành của khách hàng ở hai ngành dịch vụ khảo sát nhưng có sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng. Ngành du lịch khách sạn có mức độ ảnh hưởng của GTDV cao hơn mức độ ảnh hưởng của RCCĐ; ngược lại, ngành căn hộ dịch vụ có mức độ ảnh hưởng của GTDV thấp hơn RCCĐ. Mức ảnh hưởng của yếu tố RCCĐ ở ngành căn hộ dịch vụ cao hơn ở ngành du lịch khách sạn.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=7a694a54-3feb-4589-9d48-4c798cafd4ddĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124