Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 261 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của các yếu tố động viên đến sự gắn bó của người lao động với tổ chức: Nghiên cứu thực tiễn tại Công ty cổ phần Du lịch Công đoàn TP.Hồ Chí Minh

PHẠM XUÂN LAN, THÁI DOÃN HỒNG

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố động viên tác động đến sự gắn bó của người lao động với tổ chức tại Công ty cổ phần Du lịch Công đoàn TP.HCM [1]. Mô hình nghiên cứu và thang đo được hình thành dựa trên cơ sở nghiên cứu của Kovach (1987) và kết quả nghiên cứu định tính. Kết quả cho thấy có bốn nhân tố động viên tác động đến sự gắn bó của người lao động với tổ chức tại Công ty cổ phần Du lịch Công đoàn TP.HCM: (1) Thương hiệu và hình ảnh công ty, (2) lương cao, (3) lãnh đạo, và (4) sự thích thú công việc.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=0c709eed-24cd-4c08-adc3-fc86a090bad1Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124