Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 262 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ý định quay lại và truyền miệng tích cực của du khách quốc tế đối với Nha Trang

HỒ HUY TỰU, TRẦN THỊ ÁI CẨM

Tóm tắt


Bài báo này kiểm định các ảnh hưởng gián tiếp thông qua sự hài lòng đến ý định quay lại và truyền miệng tích cực của du khách quốc tế đối với Nha Trang của các nhân tố môi trường, văn hóa và xã hội, ẩm thực, vui chơi giải trí, cơ sở vật chất và xu hướng tìm kiếm sự khác biệt của du khách. Dựa vào 201 mẫu điều tra du khách quốc tế, phương pháp phân tích CFA, SEM để đánh giá độ tin cậy và giá trị của các thang đo, kết quả chỉ ra rằng ngoại trừ hai nhân tố vui chơi giải trí và cơ sở vật chất tác động không có ý nghĩa đến sự hài lòng, các nhân tố còn lại đều có ảnh hưởng dương gián tiếp đến ý định quay lại và truyền miệng tích cực thông qua sự hài lòng.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=1aa72f7c-7700-4352-90bc-07eba394ccd4Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124