Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 276 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng quy trình thẩm định giá trị thương hiệu ngành công nghệ tiệc cưới bằng phương pháp Interbrand

Trần Bích Vân

Tóm tắt


Bài viết nhằm giới thiệu phương pháp thẩm định giá trị thương hiệu của hãng Interbrand – một tổ chức nổi tiếng trong lĩnh vực định giá – tư vấn xây dựng thương hiệu trên toàn cầu (sau đây gọi tắt là phương pháp Interbrand); và ứng dụng để xây dựng quy trình thẩm định giá trị thương hiệu ngành công nghệ tiệc cưới cùng những đề xuất để phương pháp này được sử dụng một cách hợp pháp và phổ biến hơn ở VN.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=107c294d-9529-4f13-9c1c-0248edaeba47Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124