Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 271 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ý định khởi nghiệp của nữ học viên MBA tại TP. Hồ Chí Minh

Hoàng Thị Phương Thảo, Bùi Thị Thanh Chi

Tóm tắt


Nghiên cứu này điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của nữ học viên MBA tại TP.HCM. Nghiên cứu khảo sát trên 200 nữ học viên MBA quan tâm đến ý định khởi nghiệp trong ba trường đại học tại TP.HCM. Kết quả là có 6 yếu tố ảnh hưởng, trong đó mạnh nhất là yếu tố đặc điểm cá nhân. Đây là điểm mà các nhà hoạch định chính sách chính phủ, các tổ chức xã hội và các cá nhân quan tâm cần biết để đề ra các đường lối đúng đắn trong việc thúc đẩy khởi nghiệp từ một nguồn lực quý giá này, gia tăng lực lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần phát triển kinh tế quốc gia.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=4db928cd-943e-4adc-88de-63b26dd520efĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124