Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 284 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ý định thuê văn phòng ảo của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bùi Thanh Tráng

Tóm tắt


Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo rất phổ biến tại các nước phát triển vì tính hoàn hảo và chuyên nghiệp của nó. Tuy nhiên, tại VN dịch vụ này mới hình thành trong vài năm trở lại đây và chưa phát triển vì nhiều lí do như công nghệ chưa đáp ứng, độ tin cậy chưa cao và thói quen sử dụng văn phòng truyền thống. Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố tác động đến ý định thuê văn phòng ảo tại TP.HCM của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phương pháp nghiên cứu bao gồm định tính và định lượng. Phân tích được thực hiện thông qua kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và hồi quy tuyến tính bội. Mô hình nghiên cứu dựa trên cơ sở lí thuyết và kết quả nghiên cứu định tính. Kết quả cho thấy 4 nhân tố tác động đến ý định thuê văn phòng ảo theo thứ tự từ cao đến thấp: (1) Chi phí; (2) Vị trí; (3) Sự linh hoạt; và (4) Ứng dụng công nghệ.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=f9db838b-4b2b-4e02-81f3-c127cf3dafa2Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124