Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 290 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của khuyến mãi phi tiền tệ đến giá trị thương hiệu: Trường hợp Vinamilk tại thị trường sữa nước TP. Đà Nẵng

Trương Bá Thanh, Trần Trung Vinh

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khám phá ảnh hưởng của khuyến mãi phi tiền tệ đến các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu. Mẫu được thu thập từ 259 khách hàng là các cá nhân mua các sản phẩm sữa nước mang thương hiệu Vinamilk tại TP. Đà Nẵng. Kết quả phân tích cho thấy: (1) Khuyến mãi phi tiền tệ có ảnh hưởng tích cực đến trung thành thương hiệu và liên tưởng thương hiệu kết hợp với nhận biết thương hiệu, nhưng không ảnh hưởng thuận chiều đến chất lượng cảm nhận; và (2) Chất lượng cảm nhận, trung thành thương hiệu và liên tưởng thương hiệu kết hợp với nhận biết thương hiệu đều có ảnh hưởng tích cực đến giá trị thương hiệu. Cuối cùng, một số hàm ý chính sách về khuyến mãi phi tiền tệ sẽ được gợi ý cho các nhà quản trị Marketinghttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=3ec53279-c93d-44a3-a957-0970ffb8084aĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124