Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 27, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC, NGÔ MỸ TRÂN

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đo lường ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở VN. Số liệu phân tích được lấy từ 301 doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa giai đoạn 2007–2010 và 127 doanh nghiệp nhà nước chưa được cổ phần hóa trong giai đoạn nghiên cứu được trích xuất từ bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê (GSO). Tác giả sử dụng phương pháp ghép cặp điểm xu hướng (PSM - Propensity Score Matching) kết hợp với phương pháp khác biệt trong khác biệt (DID - Difference in Differences). Kết quả nghiên cứu cho thấy cổ phần hóa (CPH) có tác động tích cực đến tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản và tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu của các doanh nghiệp. Ngoài ra, tác giả còn phát hiện tỉ số nợ, vòng quay tổng tài sản và số lượng lao động của các doanh nghiệp đã sụt giảm sau cổ phần hóa. Tuy nhiên, tác giả lại không tìm thấy tác động của cổ phần hóa đến năng suất lao động ở các doanh nghiệp được cổ phần hóa.
http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=0b4629fe-0f4b-4bde-9d32-b429d9a7675cĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124