Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 27, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng quản trị tinh gọn cho các doanh nghiệp dịch vụ bán lẻ tại Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG MINH, NGUYỄN ĐĂNG TOẢN

Tóm tắt


Ngày nay, việc tìm ra mô hình quản trị phù hợp để không ngừng cắt giảm các lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đang là những câu hỏi hóc búa cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị thực tiễn, cũng như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Thông qua khảo sát thực tế và phỏng vấn sâu tại một số doanh nghiệp, siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội, tác giả tìm thấy những lãng phí còn tồn tại trong các doanh nghiệp này đồng thời tìm ra các nguyên nhân gây ra lãng phí. Từ đó, tác giả đề xuất áp dụng mô hình quản trị tinh gọn cho các doanh nghiệp dịch vụ bán lẻ tại VN.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=722b21b7-4bf2-4efd-94d1-6d57bdb3fa47Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124