Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 27, S. 8 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng các đặc tính của hội đồng quản trị đến sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

TRẦN THỊ GIANG TÂN, TRƯƠNG THÙY DƯƠNG

Tóm tắt


Nghiên cứu xem xét các đặc tính của hội đồng quản trị (HĐQT) có ảnh hưởng thế nào đến sai sót trọng yếu (SSTY) trên báo cáo tài chính (BCTC) ở các doanh nghiệp (DN) niêm yết tại VN. Sử dụng mẫu nghiên cứu là 216 DN niêm yết tại các Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Hà Nội trong giai đoạn từ 2011–2014, tác giả phân tích hồi quy Logitics thông qua phần mềm R để xem xét mối quan hệ nói trên và kiểm định độ tin cậy của mô hình. Kết quả cho thấy khả năng xảy ra SSTY có ý nghĩa thống kê với 5 nhân tố thuộc đặc tính của HĐQT, đó là: Quy mô HĐQT, tỉ lệ thành viên không điều hành, số thành viên có quan hệ gia đình, thành viên HĐQT có chuyên môn tài chính và nhiệm kì của thành viên HĐQT không điều hành. Ngoài ra, tỉ số nợ cao cũng là dấu hiệu cảnh báo về SSTY trên BCTC. Kết quả này có thể giúp DN hoàn thiện về mặt quản trị; đồng thời có thể giúp kiểm toán viên (KTV) và công ty kiểm toán dự báo SSTY trên BCTC.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=f0aa0e58-0b7a-45fb-aaf6-194e5e96862dĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124