Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 28, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng mô hình Modified Jones với dữ liệu chéo: Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết khi phát hành thêm cổ phiếu

NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

Tóm tắt


Nghiên cứu áp dụng mô hình Modified Jones với dữ liệu chéo để đánh giá hành vi quản trị lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán VN. Phân tích cho thấy cách tiếp cận này là khả thi và chỉ ra 75% công ty trong mẫu nghiên cứu thực hiện điều chỉnh tăng lợi nhuận ở ngay quý trước thời điểm phát hành thêm cổ phiếu. Kết quả này cung cấp thêm bằng chứng về hành vi cơ hội của nhà quản lí ở các công ty phát hành thêm cổ phiếu, đồng thời gợi mở áp dụng mô hình Modified Jones với dữ liệu chéo khi thực hiện các nghiên cứu trong tương lai.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=e28a8fdc-d541-4f79-8f56-29bdfbb4bdefĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124