Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 28, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của di cư lao động đến cảm nhận về chất lượng sống của người cao tuổi: Nghiên cứu tại tỉnh Long An

VÕ THÀNH TÂM, HUỲNH NGỌC CHƯƠNG

Tóm tắt


Nghiên cứu này sử dụng khung phân tích về chất lượng sống để đánh giá mức độ tác động của việc di cư đối với cảm nhận chất lượng sống của người cao tuổi ở lại trong hộ. Thông qua các phân tích định lượng kết hợp định tính trong nghiên cứu tình huống cụ thể tại tỉnh Long An, kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố di cư đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sống của người cao tuổi trong gia đình, bên cạnh đó, những nhân tố khác cũng tác động đến chất lượng sống của người cao tuổi là: Nhân tố tâm lí, quan hệ xã hội, kinh tế, và môi trường sống. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số gợi ý chính sách liên quan như: (1) Nâng cao vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng; (2) Mở rộng hệ thống an sinh, chăm sóc của cộng đồng xã hội; và (3) Cải thiện phúc lợi cũng như môi trường sống để hỗ trợ cho cuộc sống của người cao tuổi ngày càng tốt hơn.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=5d92994a-1cb6-4065-a34f-724149848bd2Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124