Chi tiết về Tác giả

Hoàng Công, Vũ

  • S. 12 (2012) - Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
    Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước vào sửa đổi Hiến pháp
    Tóm tắt