Chi tiết về Tác giả

Minh Trưởng, Trần

  • S. 3 (2013) - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại
    Quan điểm Hồ Chí Minh về phát triển khoa học, kỹ thuật với việc vận dụng vào phát triển khoa học, công nghệ hiện nay
    Tóm tắt