Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Trần

  • S. 10 (2012) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong khu vực sự nghiệp công lập
    Tóm tắt
  • S. 2 (2013) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý hành chính nhà nước đến năm 2015
    Tóm tắt