Chi tiết về Tác giả

Minh Dục, Trương

  • S. 12 (2012) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Vấn đề quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
    Tóm tắt