Chi tiết về Tác giả

Giang Long, Trương

  • S. 3 (2013) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Khai thác tốt tài nguyên đất đai, tạo động lực phát triển Tây Nguyên bền vững
    Toàn văn