Chi tiết về Tác giả

Hồng Hà, Trương Thị

  • S. 9 (2012) - Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
    Về vị trí pháp lý của Quốc hội tại Hiến pháp 1992 và đề xuất sửa đổi
    Tóm tắt