Chi tiết về Tác giả

Minh Chính, Phạm

  • S. 4 (2013) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Kinh tế xanh – con đường phát triển bền vững đất nước
    Tóm tắt