Chi tiết về Tác giả

Minh Phương, Nguyễn

  • S. 4 (2013) - Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
    Vấn đề đặt ra từ các quy định về chính quyền địa phương
    Tóm tắt