Chi tiết về Tác giả

Minh Hoàn, Nguyễn

  • S. 6 (2013) - Lý luận và thực tiễn chính trị nước ngoài
    Sự thay đổi chính sách "Từ quốc hữu hoá đến thị trường hoá" đất đai ở Trung Quốc
    Toàn văn  PDF