Chi tiết về Tác giả

Mạnh Hà, Nguyễn

  • S. 9 (2012) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Quan hệ đặc biệt Việt – Lào về quân sự trong kháng chiến chống thức dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975)
    Tóm tắt