Chi tiết về Tác giả

Hữu Đổng, Nguyễn

  • S. 1 (2013) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Hoạt động lãnh đạo và quản lý của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta
    Tóm tắt