Chi tiết về Tác giả

Duy Sơn, Nguyễn

  • S. 2 (2013) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạch định và thực thi chính sách ở Việt Nam
    Tóm tắt