Chi tiết về Tác giả

Chu Hồi, Nguyễn

  • S. 5 (2013) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Kinh tế biển Việt Nam nhìn từ góc độ tài nguyên và môi trư
    Tóm tắt