Chi tiết về Tác giả

Bá Dương, Nguyễn

  • S. 12 (2012) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - giá trị lịch sử và hiện thực
    Tóm tắt