Chi tiết về Tác giả

Cường, Lương

  • S. 9 (2012) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Tăng cường giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực của đội ngũ cán bộ trước yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng
    Toàn văn