Chi tiết về Tác giả

Hữu Nghĩa, Lê

  • S. 10 (2012) - Bài viết
    Cách mạng tháng Mười soi sáng con đường cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đổi mới hiện nay
    Tóm tắt
  • S. 1 (2013) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
    Tóm tắt