Chi tiết về Tác giả

Chi Mai, Lê

  • S. 1 (2013) - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn
    Khủng hoảng kinh tế thế giới và các thách thức đối với việc giảm nghèo ở Việt Nam
    Tóm tắt