Chi tiết về Tác giả

Chí Bảo, Hoàng

  • S. 5 (2013) - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại
    Giá trị, sức sống và ý nghĩa của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - nhìn từ góc độ công tác tư tưởng lý luận và tuyên truyền
    Tóm tắt