Chi tiết về Tác giả

Huy Khiên, Bùi

  • S. 9 (2012) - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại
    Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền hành chính nhà nước kiểu mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945
    Tóm tắt